,

Metody walki z twardą wodą i popularne zmiękczacze wody

Woda, która zawiera w swoim składzie zbyt duże ilości rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz metali wielowartościowych określana jest jako „twarda woda”. Problem ten istnieje także w Polsce, dlatego coraz częściej gospodarstwa indywidualne, jak i zakłady przemysłowe inwestują w zmiękczacze wody. Jest to konieczny proces, ponieważ użytkowanie wody o zbytniej twardości grozi uszkodzeniem urządzeń czy maszyn, z którymi ciecz ma kontakt. Uczestnictwo takiej wody w procesach produkcyjnych jest również zjawiskiem wysoko niepożądanym.

Różne rodzaje twardości wody

Wyróżnia się trzy rodzaje twardości wody. Jeżeli w badanej próbce występuje zbyt duża ilość kwaśnych węglanów wapnia z domieszkami magnezu to mamy do czynienia z twardością węglanową. Inna odmiana twardości – niewęglanowa występuje wówczas, gdy w wodzie znajdują się inne rozpuszczalne sole wapnia i magnezu, wśród nich można doszukać się chlorków, krzemianów, azotanów czy siarczanów. W przypadku występowania kwaśnych węglanów wapnia oraz rozpuszczalnych jego soli mówimy o twardości wody ogólnej.

Proces zmiękczania wody

Twardą wodę można zmiękczyć. Obecnie wśród skutecznych metod zmiękczania wody wymienia się destylację (efektywną kosztowo w przypadku zmiękczania małych ilości, w przypadku obróbki przemysłowej nie zaleca się inwestowanie w tego typu uzdatnianie wody). W przypadku twardości węglanowej bardzo powszechną metodą zmiękczania jest obróbka termiczna wody. Z resztą ten sposób jest używany bardzo często jako pierwsza faza przygotowania wody do dalszych działań. W przypadku zmiękczania wody bardzo często stosuje się także procesy chemiczne lub fizykochemiczne. W przypadku tych pierwszych przeprowadza się kąpiel fosforanową i sodowo-wapienną, która skutecznie wytrąca nierozpuszczalne osady. W drugiej opcji stosowane są jonity lub wymieniacze jonowe.

Podział zmiękczaczy wody

Wydajność pracy zmiękczacza określa jego charakter oraz miejsce pracy. Zmiękczacze do użytku domowego mają kompaktową obudowę, tak by ich instalacja nie przysparzała dodatkowych problemów organizacyjnych oraz przestrzennych. Są samowystarczalne i posiadają bezobsługowe programatory, które umożliwiają ustawienie preferowanych parametrów wody w sposób automatyczny. Po zamontowaniu urządzenia serwisant uruchamia stacje i programuje sterowanie w sposób objętościowy lub czasowy. Bardzo często domowe zmiękczacze wody równocześnie zawierają filtry odżelaziające i odmanganiające wodę. Do zmiękczacza można także podłączyć tylko konkretne punkty ujęcia wody np. w kuchni czy w łazience.
Natomiast zmiękczacze przeznaczone do celów przemysłowych ze względu na moce przerobowe zajmują dużo więcej miejsca i są wykorzystywane do uzdatniania wody w zakładach produkcyjnych, sieciach wodociągowych, dużych firmach przemysłowych.