Plakat Proeko
Program regionalny
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Wniosek zarejestrowany pod nr WND-RPLD.03.02.00-00-472/12

Tytuł projektu: Udział firmy PROEKO w prestiżowych zagranicznych targach branżowych.

Wybór zakresu projektu został dokonany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych firmy w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku, zdefiniowanie potrzeb klientów i możliwościami firmy. Kierunek rozwoju przedsiębiorstwa determinuje udział w imprezach międzynarodowych na rynkach światowych. Wybór wymienionych imprez wystawienniczych na świecie podyktowany jest wieloma względami. Zarówno Aquatech, Wasser jak i Aqua to jedne z ważniejszych targów , które odnotowują stale rosnący udział firm branżowych. Firma Proeko zamierza tam zdobyć nowe kanały dystrybucji i odkryć nowe rynki zbytu dla sowich produktów. Aquatech to Międzynarodowe targi poświęcone najnowszym technologiom w dziedzinie oczyszczania i uzdatniania wody.