Badanie parametrów wody i ścieków wykonuje dla naszej firmy renomowane laboratorium posiadające Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 667: http://www.ekoserwis.info.pl/

 


 

Zajmujemy się nie tylko sprzedażą urządzeń do uzdatniania wody.
Oferujemy pełen serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny zakupionych u nas urządzeń.
Zapewniamy montaż i rozruch urządzenia. Przeprowadzamy szkolenia w zakresie obsługi.
Wykonujemy przeglądy i naprawy.

Uruchamiamy i naprawiamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody: stacje zmiękczania i odżelaziania, stacje demineralizacji jonitowej i demineralizacji opartej o odwróconą osmozę, stacje filtracji jonitowej (odbarwienie, usuwanie azotanów, amoniaku i metali ciężkich), filtracji mechanicznej. Zajmujemy się urządzeniami sterowanymi manualnie i w pełnej automatyce.

Działamy w oparciu o doświadczony zespół serwisowy. Pozwala to nam na naprawy każdego urządzenia nie tylko zakupionego w naszej firmie.

Działamy na terenie całego kraju i poza jego granicami.

W przypadku pilnych zdarzeń jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego klienta na terenie Polski w ciągu 24 godzin.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Warunki gwarancji

 

§1 Firma Proeko – stwierdza, iż przedmiotowe urządzenie jest wolne od wad materiałowych oraz fabrycznych i udziela gwarancji: 24-ro miesięcznej.
Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzanie serwisu co półrocznego zlecanego pisemnie, faxem lub e-mailem do Proeko przez Nabywcę oraz wymiany wkładów, złoża przez wyspecjalizowanych fachowców, uprawnionych przedstawicieli firmy Proeko.
§2 Warunkiem otrzymania gwarancji jest montaż zgodny z dostarczoną instrukcją obsługi w języku polskim oraz rozruch stacji uzdatniania wody wykonany przez uprawnionych przedstawicieli firmy Proeko.
§3 Okres gwarancji zaczyna się od dnia uruchomienia, ale nie dłużej niż 14 dni od daty zakupu potwierdzonego dowodem sprzedaży.
§4 Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę urządzenia lub jego elementów, które na skutek błędnej konstrukcji, złego lub uszkodzonego materiału, wadliwego wykonania nie nadaje się do użytku lub naprawy.
§5 Wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, lokalizacji, niewłaściwego magazynowania lub wpływu warunków atmosferycznych nie podlegają gwarancji. Gwarancja zbiornika/kolumny ciśnieniowego nie obejmuje skutków powstałych w wyniku powstania podciśnienia. Gwarancja automatyki nie obejmuje skutków spowodowanych skokami napięcia, wyładowań elektrycznych linii energetycznej.
§6 Gwarancja nie obejmuje czynności eksploatacyjnych do wykonywania, których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, zwłaszcza wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak: wkładów, membran RO, NF, UF itd., złóż oraz innych części eksploatacyjnych, które wyszczególnione są w instrukcji obsługi poszczególnych elementów SUW – Stacji Uzdatniania Wody.
§7 Gwarancją nie są objęte następstwa ewentualnych awarii urządzeń filtrujących.
§8 Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powstałe na skutek zmian jakości wody doprowadzającej do stacji uzdatniania nie podlegają gwarancji. Jakość wody zasilającej przedstawiona jest w załączniku nr ….. z dnia ……….…..( np. badanie Sanepid) stanowiącej wspólną część karty gwarancyjnej. Aktualny załącznik z badania wody zasilającej SUW musi być załączony do każdego zgłoszenia gwarancyjnego. Bez aktualnej analizy wody zasilającej zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane.
§9 Nieprawidłowości w pracy oraz uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego doboru typu urządzenia przez Nabywcę nie podlegają gwarancji.
§10 Proeko zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek objętych niniejszą gwarancją lub wymiany uszkodzonego elementu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku konieczności sprowadzenia elementu lub urządzenia niezbędnego do wykonania czynności naprawczych termin wykonania naprawy może ulec przedłużeniu.
§11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na dokonanie naprawy, potwierdzony stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej.
§12 Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek urządzenia bez uzgodnienia z firmą Proeko, jak również wykorzystywanie urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.
§13 Każdy Nabywca urządzenia otrzymuje kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi poszczególnych elementów SUW w języku polskim.
§14 Oryginał karty gwarancyjnej jest jedynym dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej, a ważność jego potwierdzona jest pieczęcią firmy oraz wpisaną datą uruchomienia.

 

Kontakt z serwisem pod numerem 698 624 410

 

Tabela przeliczania przewodności i TDS

 

Tabela przeliczenia przewodności i TDS
(kliknij aby powiększyć)
 

 

 

 

Kontakt z serwisem pod numerem 698 624 410

(698-624-410 , 698624410 , +48 698 624 410 , +48 698-624-410 , +48 698624410 , +48-698-624-410 , +48698624410)