Program regionalny

Linia badania i oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody

Linia badawcza umożliwi przeprowadzenie badania w skali półprzemysłowej z wydajnością do 1,5 m3/h. Produktem końcowym będzie woda demineralizowana oraz sprasowany osad, przeznaczony do utylizacji. Planowana linia oczyszczania ścieków technologicznych zostanie posadowiona w wyremontowanym budynku o powierzchni około 140m2 budynku. Technologia oczyszczania oparta jest na kombinacji napowietrzania , koagulacji i aglomeracji zanieczyszczeń w zbiornikach dla wsparcia działania prasy wysokociśnieniowej oraz na przygotowaniu odcieku z prasy do dalszego czyszczenia poprzez obróbkę na kolejnych urządzeniach, jak np nanofiltracja . Tak przygotowany permeat jest przekazywany do zbiornika przed RO odwróconą osmozą oraz poddawana dalszej obróbce.

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Proces technologiczny planowanej linii oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowany i bezobsługowy z wyłączeniem bieżących czynności konserwacyjnych oraz nadzoru nad jakością procesu. Sterowanie i kontrola procesu odbywać się będzie poprzez peryferyjny sterownik PLC. Planowane jest zamontowanie monitora LCD w pomieszczeniu sterowni z maską wizualizacyjną linii oczyszczalni dla stałego nadzoru i reagowania laboranta w sytuacjach nietypowych dla przebiegu procesu oczyszczania.

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Dotychczas zastosowanie metod membranowych zrealizowane w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa, nr umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-040/10-00, tytuł projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi przeprowadzania symulacji procesów membranowych” oraz uzyskane doświadczenie w badaniu wód zrealizowanym w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa, nr umowy WND-RPLD.03.03.00-00-030/11, tytuł projektu „Mobilne laboratorium badania wody i ścieków” będzie w znaczącym stopniu wykorzystane przy realizacji obecnego projektu. Wszystkie te projekty są ze sobą komplementarne. Służą do badania i doboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody, a obecnie także ścieków, a co najważniejsze jej przetestowania bezpośrednio w miejscu montażu i przebadania jej skuteczności w skali półprzemysłowej.

Zobacz cennik usług:

  

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Linia badawcza wyposażona będzie w następujące elementy:

1. ścieki gromadzone będą w zbiorniku o objętości 10 m3

2. dalej podawane przez separator oleju

3. następnie dozowany będzie flokulant

4. korekta odczynu wody pH

5. ze zbiornika poddawane są procesowi koagulacji

6. następnie w osadniku lamelowym zachodzi proces sedymentacji

7. napowietrzanie ścieków

8. ozonowanie ścieków do 18 g/l

9. elektroniczny miernik ozonu

10. zestaw filtrów węglowych do usuwania szczątkowego ozonu

11. ścieki transportowane do okrągłego flotatora

12. poddawane procesowi flotacji

13. osadnik lamelowy

14. osad z osadnika kierowany jest okresowo na prasę płytową oraz filtry z nierdzewki workowe

15. osad z osadnika kierowany jest ciągle na prasę ślimakową

16. przesącz z prasy lub filtrów kierowany jest z powrotem do procesu koagulacji

17. wanna do korekty pH

18. osadnik lamel owy

19. prasa płytowa min 5 kg/h

20. wanna do korekty pH

21. osadnik lamel owy

22. prasa płytowa min 5 kg/h

23. woda przelewowa z osadnika poddawana jest procesowi ozonowania – Generator ozonu – redukcja ChZT

24. nadmiar ozonu usuwany jest na filtrach węglowych

25. filtry mechaniczne ze złożem typu Turbidex

26. filtr mechaniczny QQS-2

27. ultrafiltracja do usuwania SDI poniżej 5 NTU

28. miernik do ciągłego pomiaru twardości wody

29. urządzenie nanofiltracji o wydajności 1,0 m3/h

30. zmiękczacz dwukolumnowy do pracy ciągłej

31. urządzenie podwójnej odwróconej osmozy o wydajności permeatu 1,0 m3/h

32. desorber próżniowy

33. demineralizator duet do pracy ciągłej

34. neutralizator ścieków poregeneracyjnych z demii

35. EDI – elektrodejonizacja

36. zbiornik permeatu – 2m3, z czujnikami poziomu

37. zbiornik koncentratu – 2m3, z czujnikami poziomu

38. zestaw hydroforowy do wody demii, podający wodę do instalacji

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Linia badawcza oczyszczania ścieków

Linia badawcza oczyszczania ścieków