Stanowisko do badania przepustowości zaworów z uwzględnieniem Kv umożliwia przeprowadzenie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1267 Armatura przemysłowa. Badanie oporu przepływu wodą.

Stanowisko do badania przepustowości zaworów

Parametry badania zaworów:

– zakres średnic badanych zaworów: d„ 12 mm do d„ 40 mm,
– stanowisko powinno umożliwiać równoczesne wykonanie badania na 2 próbkach,
– temperatura badania: (23 ±1) oC lub (95 ±4) oC
– czas trwania cykli: (20 ±5) cykli na minutę
– liczba cykli 100 000

Właściwości hydrauliczne do wyznaczenia i sprawdzenia:

– przepustowość nominalna qp
– nominalny współczynnik przepływu Kvs

Kolejnym stanowiskiem badawczym, jakie firma PROEKO wprowadziła w zakres swoich badań jest urządzenie do badania spadków ciśnień na elementach armatury hydraulicznej takich jak zawory kulowe (Rys.). Pompa wytwarza ciśnienie, które stabilizowane jest przez naczynie hydroforowe.

Stanowisko do badania spadków ciśnień

Rysunek. Stanowisko do badania spadków ciśnień.

Dalej ciśnienie za pompą wywołuje przepływ cieczy przez tor regulacyjno – pomiarowy oraz badany zawór. Wynikiem badania z tego stanowiska jest zmierzony spadek ciśnienia na zaworze (różnica ciśnień dynamicznych przed i za zaworem).

Wszystkie mierzone istotne parametry w stanowisku badawczym można obserwować na ekranie oscyloskopu.

Wszystkie elementy pomiarowe w stanowisku badawczym posiadają świadectwa wzorcowania wykonane przez laboratoria posiadające akredytację PCA – Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Czujnik temperatury

Przetwornik ciśnienia