Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm3.

Do metali ciężkich zaliczamy:

Filtr do usuwania metali ciężkich

 • Chrom – Cr
 • Cynk – Zn
 • Kadm – Cd
 • Kobalt – Co
 • Mangan – Mn
 • Miedź – Cu
 • Molibden – Mo
 • Nikiel – Ni
 • Ołów – Pb
 • Rtęć – Hg
 • Selen – Sn
 • Wanad – V
 • Wolfram – W
 • Żelazo – Fe
 • Selen – Sn

Wśród metali ciężkich występują zarówno tzw. mikroelementy, czyli pierwiastki, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, jak i pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej oraz metale i ich związki, które są zbędne, a wręcz szkodliwe dla roślin zwierzętom oraz ludzi. Są to pierwiastki i związki toksyczne.

Metale, które pełnią funkcje mikroelementów w organizmach żywych występują zazwyczaj w ilościach śladowych, ściśle określonych dla danego gatunku. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar wpływa szkodliwie na organizmy żywe.

Natomiast metale uważane za toksyczne są zanieczyszczeniami ekosystemu. Najsilniejsze właściwości toksyczne mają nieorganiczne związki metali, łatwo rozpuszczalne i silnie dysocjujące, gdyż łatwo przenikają przez błony komórkowe i dostają się do narządów wewnętrznych. Gromadzą się one głównie w nerkach, nadnerczach, wątrobie, płucach, a nawet we włosach i skórze. Takie nagromadzenie substancji toksycznych może powodować nadciśnienie, zmiany nowotworowe, uszkodzenie nerek, wątroby, mózgu, a w niektórych przypadkach mogą też doprowadzić do zaburzeń psychicznych i porażenia mózgu.

Metale ciężkie ulegają rozproszeniu w środowisku, zanieczyszczając glebę, wodę oraz powietrze i, bezpośrednio lub pośrednio – poprzez rośliny, dostają się do organizmu zwierząt i człowieka.

Nasze filtry specjalistyczne, przeznaczone do usuwania metali ciężkich są wykorzystywane podczas uzdatniania pewnych typów ścieków, na przykład w galwanizerniach. Tego typu urządzenia używane są w przemyśle, gdzie stężenie metali ciężkich przekracza dopuszczalne normy. Oprócz tego, jako dopełnienie standardowego oczyszczania wody, można stosować selektywną wymianę jonową.

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.