Firma PROEKO Jacek Probnobis („Firma”) będąca operatorem serwisu internetowego https://proekojp.pl („Serwis”) nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak Google Analytics („Dostawcy Usług Statystycznych”).
Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Użytkownik, podając dane w formularzu kontaktowym, oświadcza, że:
– są one zgodne z prawdą,
– wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.)

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Firmę.
Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Firma.

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Firmy.
Strony Serwisu są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”.

Plik cookie to plik z informacją zapisywany przez serwer Firmy („Serwer”) na komputerze użytkownika Serwisu. Tą informację Serwer może odczytać w trakcie połączenia ze stronami internetowymi Serwisu z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani również żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach „cookies” pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Wyłączenie możliwości umieszczania plików cookie na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Firma nie ponosi odpowiedzialności.

Więcej informacji na stronie Polityka cookies
Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu niewłaściwie z jego przeznaczeniem.
Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych oraz do administracji Serwerem.
Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Firmy.
Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności dla wszystkich stron zewnętrznych, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@proekojp.pl

Właścicielem i operatorem Serwisu jest:
PROEKO Jacek Pronobis

ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 661-156-38-82

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Firmy.