Ogłoszenie 18/12/2

Program regionalny

PROEKO Jacek Pronobis
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7
NIP 661-156-38-82 fax. 42 209 33 03
tel. 42 211 20 64
e-mail: biuro@proekojp.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZETARG

Konstantynów Łódzki, dnia 07.02.2013 r.

Nazwa Zamawiającego: Proeko Jacek Pronobis
REGON: 472146979
NIP: 661-156-38-82
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Adres: ul. Srebrzyńska 5/7
Godziny urzędowania: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Osoba do kontaktu: Jacek Pronobis tel. 42 211 20 64
Łukasz Grobelkiewicz tel. 42 211 20 65

Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Nr konkursu: RPLD.03.03.00-4/12
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.03.00-00-018/12, złożony w dniu 27 września 2011 r.

Tytuł projektu: „Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej.”

W związku z powyższym firma PROEKO Jacek Pronobis, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.

Przedmiotem oferty jest: Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem laboratoryjnym.

Kompletne informacje w pliku poniżej:

Przetarg [1 004 KB]