Przenośna kontenerowa stacja uzdatniania wody – SUW oraz mobilna stacja dezynfekcji wody, przeznaczona są do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej. Badanie i dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody możliwy jest bezpośrednio u klienta. Metoda uzdatniania zależy od jakości wody poddawanej procesowi uzdatniania oraz jakości wody jaką chcemy uzyskać. Mobilne stacje są przeznaczone do badania metody i doboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody, np. wody pitnej z wód gruntowych, rzek, jezior. Założeniem badania jest dobór odpowiedniej technologii SUW, która jest produkowała np. wodę o parametrach wody odpowiadającej aktualnemu rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Innym przeznaczeniem jest badanie i dobór technologii do uzdatniania wody w zastosowaniu przemysłowym, np. w galwanizernii.

Dotychczasowe uzyskane doświadczenie w uzdatnianiu wód trudnych z zastosowaniem metod membranowych zrealizowane w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa, nr umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-040/10-00, tytuł projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi przeprowadzania symulacji procesów membranowych” oraz uzyskane doświadczenie w badaniu wód zrealizowanym w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa, nr umowy WND-RPLD.03.03.00-00-030/11, tytuł projektu „Mobilne laboratorium badania wody i ścieków” jest wykorzystane przy realizacji obecnego projektu. Wszystkie te projekty są ze sobą komplementarne. Służą do badania i doboru odpowiedniej technologii uzdatnia wody, a co najważniejsze jej przetestowania bezpośrednio w miejscu montażu i przebadania jej skuteczności w skali półprzemysłowej.

Planowana mobilna badawcza SUW jest produkowała wodę w badanej technologii z wydajnością 2 m3/h. Jest można wstawić ją na specjalnym samochodzie w dowolne miejsce, gdzie jest trzeba przeprowadzić badania technologii produkcji wody pitnej lub przemysłowej. Zastosowana technologia oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie metod membranowych, takich jak odwrócona osmoza, nanofiltracja, czy ultrafiltracja.

Przy zastosowaniu mobilnej stacji dezynfekcji wody możliwe jest przygotowanie odpowiedniej technologii dezynfekcji wody, takimi metodami jak dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu, dwutlenku chloru, jak również przy użyciu ozonowania. Badania dezynfekcji będą odbywać się w skali półprzemysłowej z wydajnością około 3 m3/h. Badane będą zastosowane w/w środki dezynfekujące jak również niektóre produkty ich rozkładu oraz sposób ich rozpuszczania w wodzie przy użyciu kolumn z odpowiednimi wypełnieniami. Kolumny wypełnione będą różnymi formami pierścieni służącymi do równomiernego wymieszania środków dezynfekujących w wodzie. Szczególnym badaniom jest poddany proces dezynfekcji przy użyciu ozonu, jako środka wielokrotnie bardziej utleniającego niż chlor czy dwutlenek chloru. Procesom ozonowania jako dezynfekcji i utleniania, poddawane będą również ścieki przemysłowe np z farbiarni. Ścieki te charakteryzują się dużą zawartością organicznych barwników, np. CNA 5-chloro-2-nitroanilina czy BHGLL błękit helionowy. Poddane procesowi ozonowania ścieki te ulegają odbarwieniu i powstają bezbarwne nieorganiczne produkty utleniania. Ścieki zawierające CNA czy BHGLL są silnie toksyczne dla biocenozy wodnej, dlatego tak ważna jest ich całkowita mineralizacja. W zastosowanej mobilnej stacji dezynfekcji możliwe jest przebadanie w procesie ozonowania: stężenia ozonu doprowadzanego do reaktora i w powietrzu po reaktorze, potencjału redoks, odczynu wody pH, stężenia produktów mineralizacji: jonów azotanowych, amoniaku, chlorków, siarczanów. Pozostały w procesie ozonowania całkowity węgiel organiczny CWO, jest można oszacować przy użyciu metod spektofotometrycznych. Innym parametrem związanym ze ściekami jest pomiar wykorzystujący metodę bezpośredniego oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w próbkach ścieków bez stosowania reagentów chemicznych i katalizatorów wspomagających utlenianie. Parametr ten jest badany w procesie ozonowania jako świadczący o skuteczności procesu ozonowania.

Mobilna stacja SUW oraz mobilna stacja dezynfekcji oprócz możliwości badania i doboru odpowiedniej technologii w skali półprzemysłowej umożliwi bieżącą kontrolę jakości uzyskiwanej wody. I tak w mobilnej stacji SUW możliwa jest ciągła kontrola podstawowych parametrów uzdatniania, np. twardości wody, odczynu pH, zawartości chloru rozpuszczonego, konduktywności czy temperatury. Spektrofotometry umożliwią zbadanie, np. żelaza, manganu, azotanów, amoniaku. W mobilnej stacji dezynfekcji badać można ciągle zawartość chloru, temperaturę jak również okresowo np ozon czy dwutlenek chloru. Możliwe jest również zbadanie jak środki dezynfekujące: chlor, dwutlenek chloru czy ozon wpływają na parametry uzdatnianej wody – do tego celu będą służyły spektrofotometry.

Pozostałe parametry w razie konieczności w doborze technologii badane będą w posiadanym już mobilnym laboratorium badania wody i ścieków.

Cennik [347 KB]

 

Mobilna stacja dezynfekcji wody

Mobilna stacja dezynfekcji wody

Mobilna stacja dezynfekcji wody

Mobilna stacja dezynfekcji wody

Mobilna stacja dezynfekcji wody

Mobilna stacja dezynfekcji wody