Ogłoszenie 18/12/3

Program regionalny

PROEKO Jacek Pronobis
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7
NIP 661-156-38-82 fax. 42 209 33 03
tel. 42 211 20 64
e-mail: biuro@proekojp.pl

Konstantynów Łódzki, dnia 03.02.2014 r.

Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów złożonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Wniosek zarejestrowany pod nr WND- RPLD.03.03.00-00-018/12-00

Tytuł projektu: Przenośna, kontenerowa stacja uzdatniania wody z zastosowaniem odwróconej osmozy oraz mobilna stacja dezynfekcji wody – do przeprowadzania badań technologicznych w skali półprzemysłowej.

W związku z powyższym firma PROEKO Jacek Pronobis, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego.

Przedmiotem oferty jest:
1. usługa doradcza w zakresie działania mobilnej stacji dezynfekcji wody wraz z badaniami porównawczymi
oraz
2. usługa doradcza w zakresie działania kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z badaniami porównawczymi

Charakterystyka usługi doradczej:
– usługa doradcza w zakresie wykorzystania zakupywanego urządzenia do badania technologii uzdatniania wody w skali półprzemysłowej
– usługa doradcza w zakresie uzyskania certyfikowanych świadectw wzorcowania na podstawowe wyposażenie mobilnych laboratoriów technicznych: konduktometr, czujnik PT-100, przetwornik ciśnienia
– konsultacje w zakresie prowadzenia laboratorium
– przewidywana ilość godzin konsultacji 80 na każde laboratorium techniczne, terminy do ustalenia
– wymagane doświadczenie w prowadzeniu laboratorium udokumentowane tytułem naukowym
– koszt wykonania badań porównawczych nie wchodzi w zakres wyceny

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• 100% cena,
• Warunkiem przystąpienia do złożenia oferty jest posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego doświadczenia w zakresie oferty.

Oferty powinny być uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: do 26.03.2014r

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.
Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja. Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest Pan Łukasz Grobelkiewicz tel. 664 923 887

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres mailowy: lukasz@proekojp.pl, pocztowy: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki lub bezpośrednio w siedzibie firmy PROEKO Jacek Pronobis
Termin składania ofert do dnia 20.02.2014r.

Kompletne informacje w pliku poniżej:

Przetarg [310 KB]